Årsberetning NAF 2001

Norsk Artroskopiforening har per 20.01.02 80 medlemmer. Det er imidlertid en del utestående kontigent fra tidligere år. Antall betalende medlemmer blir således noe lavere, og enkelte står også i fare for å bli strøket fra medlemslisten i -02.Årsberetning 2001 Norsk Artroskopiforening 

Foreningen har per 20.01.02 80 medlemmer. Det er imidlertid en del utestående kontigent fra tidligere år. Antall betalende medlemmer blir således noe lavere, og enkelte står også i fare for å bli strøket fra medlemslisten i -02.

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2001 bestått av: 
Leder: Tom C. Ludvigsen, seksjonsoverlege, Ullevål sykehus
Nestleder: Odd Gralund. avd. overlege, Sentralsykehuset i Akershus
Kasserer: Gunnar Knutsen, overlege Regionsykehuset i Tromsø
Sekretær: Jon Olav Drogset, overlege Regionsykehuset i Trondheim
Styremedlem: Eirik Solheim overlege Haraldsplass sykehus

Revisor: Ole Jakob Fretheim, avd. overlege, Kongsvinger sykehus

Stipendstyre:
Gisle Uppheim, avd.overlege, Lovisenberg sykeh., Diakonissehuset
Anders Mølster, professor/seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

Valgkomite: 
Anders Hareide, overlege, Lovisenberg sykeh., Diakonissehuset
Anders Mølster, professor/seksjonsoverlege Haukeland sykehus

Styrets virksomhet 
Styret har i løpet av året hatt 2 styremøter ( Beitostølen, Høstmøtet). Det har ellers ved behov vært en rekke uformelle og direkte kontakter mellom medlemmer i styret og med sekretariatet.

Generalforsamlingen 
Denne ble også dette året avholdt samtidig med artroskopikurset på Beitostølen. En del av foreningens medlemmer blir på denne måten utelukket fra å delta, men all den tid fremmøtet har vært bedre enn ved tidligere generalforsamlinger under Høstmøteuka, har en ønsket å beholde denne tradisjonen.

Artroskopiforeningens vinterkurs på Beitostølen 
Kurset var nok en gang et faglig og sosial suksess. En takk til Odd Granlund som var hovedansvarlige for gjennomførelsen..

Kirurgisk Høstmøte 
Det var en rekke bra foredrag under høstmøtet innenfor vårt fagområde som var tilgodesett med to sesjoner. Intet eget symposium denne gangen.

Spesialistregler 
Nye kurskrav i spesialistreglene er godkjent i alle instanser og vil bli vedtatt i umiddelbar fremtid. Det tidligere artroskopikurset, idrettsortopedi og knekurset vil bli slått sammen til ett praktisk rettet kurs om ledd-og bløtdelsskader og artroskopisk kirurgi.

Foreningens sekretariat 
Zimmer har vært foreningens sekretariat også i 2001. Samarbeidet fungerer fortsatt meget tilfredsstillende. En stor takk til Harald Ås, Erik Hagen og Zimmer Norge for det gode samarbeidet i året som gikk.

«Skopet» 
Foreningens medlemsblad har kommet ut 1 gang i 2001. Fortsatt har det vært vanskelig å opprettholde målsettingen med flere utgaver i året. Redaktøren har ikke hatt noen overfylt postkasse med leserinnlegg. Vi håper at en eventuell etablering av egen internettside(egen sak under generalforsamlingen) samt det nye stipendet vil stimulere medlemmene til økt innsats på skriverfronten

Stipendier
Smith and Nephew sitt stipend på kr. 10.000.- ble tildelt Lars Haukeland m.fl. for prosjektet: «En studie av åpen skulderstabilisering. Zimmer sitt artroskopistipend på kr. 10.000,- ble tildelt Jon Olav Drogset for en multisenterstudie som sammenligner hamstringsgraft med patellarsene.

Beitomøtet
Det er enighet om at dette er foreningens hovedarrangement og en vil også i fortsettelsen bestrebe seg på at møtet både skal ha høy faglig standard og være et sosialt arrangement for foreningens medlemmer og deres familier

Med hilsen

Tom Clement Ludvigsen
Leder