Referat fra generalforsamling 260102

Referat fra generalforsamling i Norsk Artroskopi Forening som ble avholdt på Beitostølen Lørdag 260102.1. Velkomsthilsen ved leder Tom Ludvigsen.
2. Valg av ordstyrer: Som ordstyrer ble valgt Gisle Uppheim.
3. Innkalling og dagsorden: Godkjent.
4. Saker til eventuelt. Se under.
5. Tildeling av artroskopistipend:
a. Smith & Nephew: Cecilie Piene Schrøder for studien hvor de skal sammenligne Suretac med suturanker mtp synovitt og tilstivning i skulder.
b. Zimmer: Frode Mauroy for studie om skulderluksasjoner.
c. Norsk Artroskopiforening stipend ble ikke utdelt da det ikke var kvalifiserte søkere.
6. Årsberetning ved leder Tom Ludvigsen: Godkjent.
7. Regnskap ved kasserer Gunnar Knudsen: Godkjent.
8. Skopet: Rapport ved avtroppende redaktør Odd Granlund og ny redaktør Eirik Solheim. Ikke nr. av Skopet i 2001. Et nr. så langt i år. Odd takket av som redaktør og ble hyllet av generalforsamlingen.
9. Valg ved valgkomiteen: Gunnar Knudsen er på valg og ble gjenvalgt. Han skal delvis oppholde seg i England i kommende år.
10. Dato for neste årsmøte: Neste års Beitokurs blir siste helg i januar 2003.
11. Eventuelt.
a. Hjemmeside: Tilbud fra Mediaclub om hjemmeside for NAF. Tom orienterte om dette tilbudet. Prisen kr.15.000,- i etablering og 1500,- pr år. En annen mulighet er å bruke legeforeningens hjemmesider. Skal Skopet på en eventuell hjemmeside? Styret jobber videre med denne saken.
b. 10-års jubileum. Egen programpost på høstmøtet? Inviterte foredragsholdere på neste Beitokurs? Styret vurderer dette.