Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2006

Årsberetning for norsk Artroskopiforening. Om foreningens virksomhet i 2006.

Foreningen har for 2006 hatt 78 betalende medlemmer.

 

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2006 bestått av :

Leder :               Odd G. Granlund, avdelingsoverlege, Akershus Universitetssykehus
Nestleder :         Jon Olav Drogset, overlege, St. Olavs Klinikk
Kasserer :          Kirsten Lundgreen, konst. overlege, Ullevål Universitetssykehus
Styremedlem :   Kjetil Nerhus, overlege, Martina Hansens Hospital
Styremedlem :   Nina Kise, konst. overlege, Martina Hansens Hospital
Revisor :             Ove Fasting, overlege, Ullevål Universitetssykehus
Stipendstyre :     Gisle Uppheim, avdelingsoverlege, Lovisenberg Sykehus
Arne Ekeland, adm. overlege, Martina Hansens Hospital
Valgkomite :       Tom C. Ludvigsen, seksjonsoverlege, Ullevål Universitetssykehus
Anders Hareide, overlege, Lovisenberg Sykehus

Styrets virksomhet
Det er avholdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Hafjellmøtet ble det holdt 2 styremøter, et før møtet og et etter generalforsamlingen, hhv 2/2 og 5/2. Videre ble det holdt et planleggingsmøte for Hafjellkurset på Akershus Universitetssykehus 16/3 og et møte under kirurgisk høstmøte 25/10. Ut over dette har planlegging av kurset og øvrig styrearbeid foregått via Epost.

Generalforsamlingen
Denne ble avholdt i forbindelse med foreningens vintermøte på Hafjell 4. februar. Torbjørn Strand gikk ut av styret og som nytt styremedlem ble valgt Nina Kise. Kirsten Lundgreen ble gjenvalgt som kasserer, det øvrige styre var ikke på valg. Tilstede var 21 stemmeberettigede medlemmer i tillegg til styret.

Artroskopiforeningens vintermøte

Det andre vintermøtet på Hafjell ble som alle møtene tidligere på Beitostølen vellykket både faglig og sosialt. Frammøte var omtrent som året før og høyere enn noen av møtene på Beitostølen. Det var ingen diskusjon om lokaliseringen av møtet for 2007. Kurset ble igjen arrangert uten støtte fra Dnlf pga av behovet for å ha utstyrsleverandørene til stede, og dette gir en manko på inntektssiden som må forsøkes kompensert ved enda flere deltagere.

Artroskopi.no
Kjetil Nerhus har vært redaktør for hjemmesiden vår og har gjort en utmerket jobb med denne. Planene om å web-caste Hafjellmøtet har ikke latt seg gjennomføre av finansieringsgrunner. Det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre Artroskopi.no til en levende og aktiv portal for artroskopi-interesserte.

Skandinavisk samarbeid
Vår danske søsterforening, SAKS, var representer under vintermøtet på Hafjell og Norsk Artroskopiforening var invitert til planleggingen av deres møte i Roskilde, men kunne dessverre ikke delta der. Vi var imidlertid igjen representer på SAKS sitt symposium i Roskilde med tema korsbåndrekonstruksjon. Det ble der ført samtaler med Magnus Forsblad som skal forsøke å revitalisere den svenske foreningen, og det er et felles ønske om å utvikle det skandinaviske samarbeidet videre, eventuelt som et utvidet nordisk samarbeid.

Stipendier
Det var totalt 9 søknader til stipendiene, noe vi er svært fornøyd med.
Smith & Nephew stipendiet gikk til Grete-Sofie Hortemo og
NMS (Nordic Medical Supply) stipendet gikk til Sigbjørn Dimmen.

Sekretariatet
Ann Kathrin Sivle har vært foreningens sekretær på privat basis og har utført jobben til styrets store tilfredshet, til tross for nye oppgaver i sin hovedjobb.

Januar 2007

 

Odd G. Granlund

Leder