Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2007

Årsberetning for norsk Artroskopiforening. Om foreningens virksomhet i 2007.

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2007 bestått av:
Leder :                   Jon Olav Drogset, overlege, St. Olavs Hospital
Nestleder :             Kirsten Lundgreen, overlege, Ullevål Universitetssykehus
Kasserer :              Thomas Harlem, overlege, Haraldsplass
Styremedlem :        Kjetil Nerhus, overlege, Martina Hansens Hospital
Styremedlem :        Nina Kise, overlege, Martina Hansens Hospital
Revisor :                Ove Fasting, overlege, Ullevål Universitetssykehus
Stipendstyre :         Gisle Uppheim, avdelingsoverlege, Lovisenberg Sykehus
Arne Ekeland, adm. overlege, Martina Hansens Hospital
Valgkomite :           Tom C. Ludvigsen, seksjonsoverlege, Ullevål Universitetssykehus
Odd Granlund, avdelingsoverlege, Akershus Universitetssykehus

Styrets virksomhet
Det er avholdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Hafjellmøtet ble det holdt 2 styremøter, et før møtet og et etter generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte i mars og et møte under ortopedisk høstmøte. Ut over dette har planlegging av kurset og øvrig styrearbeid foregått via E-post.

Generalforsamlingen
Denne ble avholdt i forbindelse med foreningens vintermøte på Hafjell. Odd Granlund gikk av som leder og ble takket for flott innsats i foreningen. Thomas Harlem ble valgt som nytt styremedlem. Tilstede var 32 stemmeberettigede medlemmer i tillegg til styret. Dette er ny rekord.

Artroskopiforeningens vintermøte 
Det tredje vintermøtet på Hafjell ble vellykket både faglig og sosialt. Frammøte var omtrent som året før og høyere enn på noen av møtene på Beitostølen. Det var ingen diskusjon om lokaliseringen av møtet for 2008. Diskusjonen om framtidig samlokalisering av flere spesialforeningers møter er igjen aktualisert og vil bli diskutert på Generalforsamlingen. Kurset ble igjen arrangert uten støtte fra Dnlf pga av behovet for å ha utstyrsleverandørene til stede, og dette gir en manko på inntektssiden som må forsøkes kompensert ved enda flere deltagere. Kursleder de to siste årene har vært Jon Olav Drogset med styret som kurs komité. Ny kursleder fra 2008 er Kirsten Lundgreen.

Ortopedisk Høstmøte.
Ortopedisk Høstmøte ble i 2007 for første gang arrangert adskilt fra de andre kirurgiske foreningene. NAF organiserte sesjonen med frie artroskopiske foredrag. Prisen for beste foredrag gikk til Jon Olav Drogset. Dette foredraget vil være Norges bidrag i den internasjonale finalen på ESSKA i Porto.

Artroskopi.no
Kjetil Nerhus har vært redaktør for hjemmesiden vår og har gjort en utmerket jobb med denne. Planene om å web-caste Hafjellmøtet har ikke latt seg gjennomføre av finansieringsgrunner. Det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre Artroskopi.no til en levende og aktiv portal for artroskopi-interesserte.

Skandinavisk samarbeid
Vår danske søsterforening, SAKS, var representer under vintermøtet på Hafjell.

Stipendier
Det var kun 2 søknader til stipendene i år. Smith & Newhew`s stipend gikk til Nina Kise og ble overrakt av Svein Ingar Fossdal og Torgeir Erlandsen. NMS`s stipend gikk til Asbjørn Årøen og ble overrakt av Johan Olav Selbæk.

Sekretariatet
Ann Kathrin Sivle har vært foreningens sekretær på privat basis og har utført jobben til styrets store tilfredshet.

Januar 2008

Jon Olav Drogset
Leder