Stig Heir fikk Norsk Artroskopiforenings Stipend 2010

Stig Heir fikk stipendet på kr 10 000 for beste artroskopi-relevante presentasjon under årets høstmøte. Tittel på arbeidet var: Bruskkirurgi: Mosaikk plastikk resulterte i høyere grad av vevs fylning men affiserte det subchondrale benet mer enn Mikrofraktur teknikk. En blindet, randomisert, kontrollert, lang tids oppfølging i 88 kanin knær.

Heir S ,   Martina Hansens Hospital, Ort. avd.

Årøen A, Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.

Løken S, Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.

Holme I,Norges Idrettshøgskole, Senter for Idr.skadeforskn.

Engebretsen L,  Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.

Reinholt FP ,Oslo Universsitetssykehus Rikshospitalet, Pat. avd.

Bakgrunn

Forståelsen av forskjeller og variasjoner i resultatene etter bruskkirurgi er mangelfull. Vellykket bruskreparasjon krever tilstrekkelig vevs fylning av defekten uten at det initieres degenerative forandringer i brusk-ben enheten.

Formål
Vi ønsket å sammenligne to etablerte teknikker for bruskreparasjon; mikrofraktur teknikk (Mfx) og mosaikk plastikk (Mos) mhp vevs fylning og endringer i det subchondrale benet i en kanin modell.

Materiale og metode

En bruskdefekt ned til tidemark (ICRS grad 3b) diameter 4 mm ble etablert i mediale femur condyl i begge knær på New Zealand kaniner alder 22 uker. Stereomikroskop ble brukt for å optimalisere prepareringen av defektene. I det ene kneet (randomisert) ble defekten behandlet med Mfx og i det andre med Mos. Dyrene ble avlivet 12, 24 og 36 uker etter inngrepet. Grad av vevs fylning i defekten, ny-ben-dannelse over nivået av tidemark og tettheten av mineralisert vev subchondralt ble estimert vha histomorfometri.

Resultater

Mos resulterte i signifikant 34 % høyere vevs fylning enn Mfx ved 36 uker, med en ”SD of mean difference” på 34 %. Mos resulterte i signifikant mer ny-ben-dannelse og redusert tetthet av mineralisert vev subchondralt sammenlignet med Mfx. Forskjellen mellom de to teknikkene presenterte seg først og fremst ved lang tids oppfølging.

Diskusjon / Betydning

Vevs fylning var en begrensende faktor ved Mfx sammenlignet med Mos. Mos på den annen side resulterte i større grad av forandringer i det subchondrale benet – hvis betydning er usikker. Studien understreker hvor vanskelig det er å forutsi resultatet i hvert enkelt tilfelle ved bruk av disse to teknikkene – spesielt i et lang tids perspektiv.