Vinner av Norsk Artroskopiforenings stipend 2011

Sigurd Liavåg ble tildelt stipendet på kr. 10 000,- for beste artroskopirelaterte frie foredrag under årets Høstmøte. 

Det frie foredraget «Sammenligning av effekten av immobilisering i innadrotasjon og utadrotasjon ved fremre skulderluksasjon. En randomisert studie.» er en av studiene i hans doktorgradsarbeid. Han har nå sendt inn sammendraget, og venter på bedømmelseskomitéens innstilling og dato for disputas.

Abstract

Sammenligning av effekten av immobilisering i innadrotasJon og utadrotasjon ved fremre skulderluksasJon. En randomisert kontrollert studie.

Liavaag S,  Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling

Brox JI,  Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Pripp AH,  Rikshospitalet, Forskningsstøtteavdelingen

Enger M,  Oslo Universitetssykehus Ullevaal

Soldal LA,  Bergen kommunale legevakt

Svenningsen S, Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det er ikke enighet om hva som er den beste behandlingen for pasienter med en primær fremre traumatisk skulderluksasjon. Anvendt behandling i dag varierer fra fri mobili- sering fra første dag til immobilisering i tre uker med armen innadrotert i fatle eller slynge. I 2007 viste en randomisert klinisk studie fra Japan gode resultater med en ny behandling, hvor armen ble immobilisert tre uker i utadrotert stilling.

Formål: Vi ønsket å sammenligne effekten av immobilisering i innadrotasjon og utadrotasjon ved fremre skulderluksasjon.

Materiale og metode: 188 pasienter med primær fremre traumatisk betinget skulderluksa- sjon ble randomisert til behandling med enten immobilisering i innadrotasjon (95 pasienter) eller immobilisering i utadrotasjon (93 pasienter). Primært utfallsmål var en ny luksasjon i løpet av 2 år.

Resultater: Totalt fullførte 98 % av pasientene minst 2 års oppfølging. Pasient-rapportert etterlevelse for immobilisering 16 timer daglig i 3 uker var lavere ved innadrotasjon enn ved utadrotasjon, 47.4 % mot 67.7 %. Intention-to-treat analyse viste at residivraten var 24.7 % ved immobilisering i innadrotasjonsgruppen og 30.8 % ved utadrotasjon (p = 0,36). Per-protokoll analyse hos pasienter som hadde full immobilisering i 3 uker viste heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene.

Betydning: Immobilisering med armen i utadrotert stilling reduserer ikke residivraten hos pasienter med første gangs traumatisk fremre skulderluksasjon.