Årsberetning 2011

Rapport om foreningens virksomhet for året 2011

Foreningen har ved utgangen av 2011 ca 100 registrerte medlemmer.

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2011 bestått av:

Leder:                 
         Odd Arve Lien, Bærum Sykehus

Nestleder :                  Randi Margrete Hole, Haukeland Universitetssykehus

Kasserer :                    Inge Skråmm, Akershus Universitetssykehus

Sekretær:      
       
        Grete Sofie Hortemo, St.Olav
s Hospital

Nettsideansvarlig:       Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

I tillegg har vi hatt følgende trofaste bidragsytere:

Revisor :               Odd Granlund, Akershus Universitetssykehus

Stipendstyre :        Gisle Uppheim, Lovisenberg Diakonale sykehus og Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital

Valgkomite :          
     Tom C. Ludvigsen, Oslo Universitetssykehus avd Ullevål og Odd Granlund, Akershus Universitetssykehus

Styrets virksomhet:

Det er avholdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med vintermøtet på Kvitfjell 4. til 6. februar ble det holdt 2 styremøter; ett i forkant av møtet og ett etter generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 22.03.2011 på Gardermoen og et på Lovisenberg sykehus under høstmøtet 25.10.2011. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via E-post.

Generalforsamlingen
:

Denne ble avholdt i forbindelse med foreningens vintermøte på Kvitfjell. Leder Kirsten Lundgreen og nestleder Thomas Harlem gikk ut av styret etter god innsats gjennom flere år. Grete Sofie Hortemo ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon. Randi Margrete Hole og Sigbjørn Dimmen var foreslått som nye medlemmer og begge ble valgt ved akklamasjon. Det ble  besluttet at  Norsk Artroskopiforenings vintermøte 2012 skulle avholdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi (NSAF).

Artroskopiforeningens vintermøte: 

Vintermøtet 2011 ble arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell, 4. til 6. februar i samarbeid med NSAF. Det var et godt faglig program og deltagelsen på møtet var meget bra med 50 deltagere, hvorav 6 var leger i spesialisering (LIS). Det var godetilbakemeldinger på hotellets standard og service. Sosialt og skimessig var arrangementet også svært vellykket. Underskuddet av arrangementet ble dekket av Dnlf.

Stipendier Vintermøtet 2011:

Det var ingen søkere til verken Smith & Newhew eller Nordic Medical Supply sine stipendier dette året. Smith and Nephews representant Svein Ingar Fossdal var likevel tilstede og kunne fortelle at deres stipend for inneværende år derfor ville bli økt til kr 40 000.

   Ortopedisk Høstmøte:

Ortopedisk Høstmøte ble i 2011 for femte gang arrangert adskilt fra de andre kirurgiske foreningene og denne modellen virker nå å være fullt ut etablert. Artroskopiforeningen bidro med følgende:

  1. Torsdag  27.10.11:  Symposium: ”Kneskader hos barn”

Ansvarlig NAF: Sigbjørn Dimmen og Odd Arve Lien. Symposiet dekket et bredt område og det var meget godt oppmøte og gode tilbakemeldinger

  1. Torsdag 27.10.11: Frie foredrag Kne/skopi: Ansvarlig NAF: Grete Sofie Hortemo og Tone Gifstad
  1. Fredag 28.10.11: Frie foredrag kne / skopi: Ansvarlig NAF: Randi Margrete Hole og Eirik Solheim

NAf stipendet 2011 for beste artroskopirelevante presentasjon ved høstmøtet ble tildelt Sigurd Liavaag fra Sørlandets Sykehus Arendal  for prosjektet og foredraget: Sammenligning av effekten av immobilisering i innadrotasjon og utadrotasjon ved fremre skulderluksasjon. En randomisert studie.» Stipendet var som tidligere på kr 10 000.

Artroskopi.no
:

Sigbjørn Dimmen har vært redaktør for hjemmesiden vår og har gjort en utmerket jobb med denne. Det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre Artroskopi.no til en levende og aktiv portal for artroskopi-interesserte.

 Spesialitetskomitéen for ortopedisk kirurgi

Styret i NAF har diskutert og avgitt høringsforslag til Spesialitetskomitéen i anledning revisjon av spesialistreglene. Diskusjonen gikk på om krav til gruppe I-tjeneste skulle bestå, samt om kravene til antall innrep i operasjonslistene skulle reduseres. NAFs høringsuttalelse oppsummert:

«Norsk artroskopiforening støtter spesialitetskomitéens syn om at kravet om tjeneste ved gruppe I avdeling må bestå.

Vedrørende operasjonslister : 50 kne- og 20 skulderartroskopier er akseptable minimumskrav.»

 

Januar 2012
 
Odd Arve Lien