Vinner av Norsk Artroskopiforenings stipend 2012

Norsk Artroskopiforenings stipend 2012 ble i år tildelt Kirsten Lundgreen for studien «Fulltykkelserupturer av supraspinatussenen har signifikant redusert muskel-regenerasjonspotensiale»

 

FULLTYKKELSE RUPTURER AV SUPRASPINATUSSENEN HAR

SIGNIFIKANT REDUSERT MUSKEL-REGENERASJONSPOTENSIALE

 

Lundgreen K Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
Lian Ø Kristiansund sykehus HNR, Kristiansund
Scott A Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Engebretsen L Ortopedisk Senter, Oslo Universitetssykehus

 

Innledning: Rotatorcuff tendinopati er en av de vanligste årsaker til muskel- og skjelettplager. Ved rotator cuff ruptur er ledsagende muskelpatologi avgjørende for prognosen. Målsetning for studien var å sammenligne muskelforandringer ved partielle og full-tykkelse rupturer av supraspinatussenen.

Material og metode: Muskelbiopsier fra 9 pasienter med partielle supraspinatussenerupturer og 15 pasienter med fulltykkelse supraspinatussene-rupturer ble sammenlignet. Hematoxylin og Eosin farging ble utført for kartlegging av degenerative forandringer. Immunhistokjemiske undersøkelser ble brukt for identifisering av utholdende, langsomme type I og mindre utholdende, raskere type II mysoinfibre (Anti-slow skeletal myosin heavy chain antibody og Anti-fast skeletal myosin heavy chain antibody), satelittceller (CD56), proliferasjon (Ki67) og apoptose (aktivert caspase-3; Asp175).

Resultater: Det forelå signifikant atrofi av både type I og type II myosinfibre ved fulltykkelse rupturer. Arealet av type II fibre var dobbelt så stort som arealet av type I fibre ved fulltykkelse rupturer. Muskelbiopsiene ved partielle supraspinatussene-rupturer hadde signifikant flere satelittceller og øket proliferativ aktivitet. Det var ingen tegn til øket apoptose i muskelbiopsiene fra noen av rupturgruppene målt ved aktivert caspase-3.

Diskusjon: Progresjon fra partiell til fulltykkelse supraspinatusseneruptur er ledsaget av endret muskelfenotype. Det er en dreining fra utholdende type I muskelfibre til mindre utholdende type II muskelfibre. Dette skiller seg fra vanlige aldringsforandringer hvor man ser et skifte mot øket forekomst av utholdende type I fibre. Muskulaturens evne til regenerering synes redusert ved etablering av full-tykkelse seneskader. Apoptose er ikke en del av de tidlige muskulære forandringene som ledsager rotatorcuffrupturer.

Betydning/relevans: Våre funn antyder at operativ behandling ved symptomgivende, partielle supraspinatussenerupturer kan redusere omfanget av muskelaffeksjon i tillegg til å forebygge progresjon av rupturen.