Inge Skråmm forsvarte 20. september sin avhandling for graden PhD

Artroskopiforeningens kasserer Inge Skråmm forsvarte nylig sin avhandling for graden PhD: Infections after Orthopedic Surgery. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance.

I bedømmelseskomitéen satt Överläkare Anna Stefansdottir, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige, Professor Kåre Bergh, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og Professor Vegard Dahl, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Infeksjon etter ortopedisk kirurgi er en alvorlig komplikasjon for den enkelte pasient, øker sykelighet og dødelighet samt mangedobler kostnadene ved denne type kirurgi. Gule stafylokokker er bakterien som hyppigst fører til infeksjon etter ortopediske operasjoner. Om lag 1/3 av befolkningen er naturlige bærere av denne bakterien, og nesen er vanligste påvisningssted.
I  sin avhandling ”Infections after orthopedic surgery: Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance” beskriver Inge Skråmm forekomst og arvestoffegenskaper hos gule stafylokokker fra nesen til ortopediske pasienter, helsearbeidere og en tilfeldig utvalgt befolkningsgruppe. Videre beskriver Skråmm gule stafylokokker fra pasienter med infeksjon etter ortopediske operasjoner for å kartlegge eventuell smitteoverføring fra bærere og derved kunne gjøre infeksjonsforebyggende tiltak. Dette er den hittil mest omfattende studie med gentyping av gule stafylokokker fra ulike grupper i samme befolkning.
Avhandlingen viser at forekomsten av nesebærere med gule stafylokokker var lik hos helseearbeidere, pasienter og befolkningsutvalget. Det var ingen spesiell sykehusvariant av gule stafylokokker og heller ingen gentyper med mer  sykdomsfremkallende egenskaper enn andre. De fleste pasientene med postoperativ sårinfeksjon med gule stafylokokker hadde samme gentype i nese og operasjonssår hvilket indikerer overføring av bakterien til såret fra pasienten selv.
Avhandlingen presenterer også resultater fra infeksjonsovervåking av over 4000 planlagte og akutte ortopediske inngrep gjennom 11 år. Antall infeksjoner gikk ned uten at enkeltårsak til nedgangen kunne påvises.Streng etterlevelse av etablerte smittevernrutiner er fortsatt essensielt, men fremtidige infeksjonsforebyggende tiltak bør i tillegg rette mer oppmerksomhet mot  å hindre  selvsmitte hos pasient.

Prøveforelesning ble avholdt over oppgitt emne: Oversikt over forhold knyttet til vert, mikrobe og materiale som kan influere på forekomst av implantatinfeksjon.

Artroskopiforeningen gratulerer!