Rapport: Artroskopiforeningens stipend 2012

Under høstmøtet 2012 var jeg så heldig å bli tildelt artroskopiforeningens stipend for beste @-relaterte foredrag; “Fulltykkelse rupturer av supraspinatussenen har signifikant redusert muskel-regenerasjonspotensiale”. Pengene har kommet godt med til doktorgradsprosjektet mitt som det aktuelle foredraget gikk ut fra.

Apoptose ved rotatorcuff tendinopati ved Kirsten Lundgreen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Doktoravhandlingen med tittel “The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy” er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og University of British Columbia, Vancouver, Canada. Professor Lars Engebretsen er hovedveileder, overlege Øystein Lian biveileder og forsker Alex Scott ved UBC en viktig samarbeidspartner. Avhandlingen er nå levert og jeg vedlegger her et sammendrag av denne med de viktigste funnene.

Omfanget av pasienter med skuldersmerter er økende og assosiert med en aldrende befolkning som ønsker å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Rotatorcuff (RC) tendinopati er den vanligste årsaken til skulderplager. Betegnelsen brukes for å favne alle stadier av degenerative forandringer i RC senene inkludert etablering av senerupturer. Sutur av RC rupturer gir i stor grad gode kliniske resultater med redusert smerte og bedret funksjon, men store rupturer og rupturer blant eldre har redusert tilhelingspotensiale. Det er godt dokumentert at omfanget av sekundære muskelforandringer er avgjørende for tilheling etter senesutur. Bedre kjennskap til endringer på cellenivå som ledsager RC tendinopati er nødvendig for å kunne påvirke tilhelingsevne og degenerasjonsprossen.

Apoptose, programmert celledød, er en fysiologisk prosess. Det har blitt beskrevet øket forekomst av apoptose ved tendinopati. Omfang av apoptose ved utviklingen av RC tendinopati er uavklart.

Målet med denne avhandlingen var å kartlegge forekomsten av apoptose ved forskjellige stadier av RC tendinopati. Vi så spesielt etter en sammenheng mellom apoptose og tendinopati, celleproliferasjon, livsstil og sekundær muskelpatologi.

Avhandlingen bygger på 4 prosjekter:

1: Apoptose ved full-tykkelse supraspinatusruptur

2: Apoptose ved partielle supraspinatusrupturer

3: Muskelpatologi ved partielle versus full-tykkelse supraspinatusrupturer

4: Apoptose ved supraspinatusruptur hos røykere

 

Vevsbiopsier av i alt 44 pasienter ble høstet artroskopisk, fiksert og transportert til University of British Columbia, Vancouver i Canada til vår samarbeidspartner, forsker Alex Scott for videre bearbeiding. Evaluering av biopsiene ble utført av Alex Scott og undertegnede i UBC, Vancouver.

I første prosjekt ble supraspinatussenebiopsier fra full-tykkelse rupturer sammenlignet med MR-messig og makroskopisk upåfallende subscapularissenebiopsier fra samme pasient og subscapularisbiopsier fra pasienter med labrumruptur og intakt RC ved MR og peroperativt (så kalt frisk referanse). Vi fant en signifikant økning av apoptose ikke bare i den skadde supraspinatussenen men også i subscapularissenen sammenlignet med den friske referansen.

Det andre prosjektet innebar sammenligning av supraspinatussenebiopsier fra partielle rupturer med subscapularissenebiopsier fra samme pasient og fra frisk referanse. Det forelå en signifikant økning av apoptose generelt i RC ledsaget av øket proliferasjon sammenlignet med frisk referanse.

I det tredje prosjektet ble supraspinatusmuskelbiopsier fra full-tykkelse rupturer og partielle rupturer sammenlignet. Vi påviste redusert regenerasjonspotensiale i muskulatur ved full-tykkelserupturer. Det ble ikke påvist øket caspase-3-relatert apoptose i muskulaturen.

Det fjerde prosjektet inkluderte analyser med sammenligning av supraspinatussenebiopsier fra fulltykkelserupturer hos røykere og ikke-røykere. Det var signifikant mer apoptose og degenerasjonspreget sene blant røykere.

 

Oppsummerende har vi påvist øket apoptose både ved partielle og full-tykkelse rupturer av supraspinatussenen som ikke kun affiserer den lederte senen, men RC generelt. Videre finner vi at muskulaturen taper regenerasjonspotensial ved etablering av full-tykkelse lesjoner, og at røyking medfører en forringing av senekvaliteten i form av øket senedegenerasjon og apoptose.

 

Våre funn indikerer at øket apoptose forekommer allerede før etablering av full-tykkelse lesjoner og affiserer RC generelt. Ved progresjon av senepatologi affiseres muskelregenerasjonspotensialet som kan medføre redusert tilhelingsevne etter kirurgi. Røyking skader RC senene. Hvorvidt øket apoptose er en årsak eller en konsekvens av RC tendinopati er uklart. Det er behov for nærmere kartlegging av signalstoffer (cytokiner) og livsstilfaktorer for å identifisere tiltak som kan modulere utviklingen av tendinopati.