Vinner av Norsk Artroskopiforenings stipend 2014

Norsk Artroskopiforenings stipend for beste artroskopirelaterte foredrag på Høstmøtet på kr. 10000,- ble i år tildelt Tone Gifstad fra St. Olavs Hospital for studien «Fiksasjon av hamstringsgraft ved acl-rekonstruksjon i Skandinavia».

Fiksasjon av hamstringsgraft ved acl-rekonstruksjon i Skandinavia

Gifstad T                    St. Olavs Hospital

Persson A                 Haukeland Universitetssykehus

Kjellsen AB               Haukeland Universitetssykehus

Engebretsen L         Oslo Universitetssykehus

Lind M                        Aarhus Universitetshospital

Forssblad M             Capio Artro Clinic, Karolinska Institutet

Albrektsen G             NTNU – Det medisinske Fakultet

Drogset JO               St. Olavs Hospital

Fevang JM                 Haukeland Universitetssykehus

 

Innledning 

Hamstring graft er det som hyppigst brukes ved rekonstruksjon av ACL i Skandinavia i dag. Formålet med denne studien var å kartlegge bruken av ulike fiksasjonsmåter for hamstring graft i Skandinavia samt se nærmere på risiko for revisjon for de enkelte metodene.

Materiale og metode

Materialet baserer seg på de skandinaviske korsbåndregistrene fra disse ble opprettet i 2004 (Norge) og 2005 (Sverige og Danmark) og frem til 31.desember 2011. Studien omfatter 38 666 primære ACL rekonstruksjoner med hamstring graft. Median oppfølgingstid var 3 år (spredning, 0 til 8 år). Fiksasjoner i femur og tibia brukt et begrenset antall ganger ble gruppert i henhold til fiksasjonsprinsipp. Univariat Kaplan-Meier analyse med log-rank test og Cox proportional hazard regresjonsmodell ble benyttet for å sammenligne risiko for revisjon mellom ulike fiksasjonsmåter. Hazard rate ratioer (HR med 95% konfidensintervall) ble brukt som effektmål.

Resultater 

De to vanligste fiksasjonsmåtene i femur var Endobutton (36%) og Rigidfix (31%), mens interferensskrue (48%) og Intrafix (34%) dominerte i tibia. Kombinasjoner (femur*tibia) bestående av Endobutton*interferensskrue, Endobutton*Intrafix, Rigidfix*interferensskrue eller Rigidfix*Intrafix ble brukt hos mer enn halvparten av pasientene. Totalt 1042 revisjoner ble registrert i studieperioden. Revisjonskurver for fiksasjonsmåter i femur og tibia samt for de vanligste kombinasjonene vil bli presentert på høstmøtet. Cox regresjonsmodell stratifisert på land og justert for kjønn, alder ved primær rekonstruksjon, aktivitet på primære skadetidspunkt, fiksasjonsmåte i femur og i tibia viste signifikant lavere risiko for revisjon for de transfemorale fiksasjonsmåtene Rigidfix (0.69 (0.57-0.83)) og Transfix (0.74 (0.58-0.93)) sammenlignet med Endobutton (ref.). Samme modell viste at retro interferensskrue i tibia hadde signifikant høyere risiko for revisjon (1.91 (1.27-2.87)) sammenlignet med interferensskrue (ref.).

Konklusjon

Selv om det brukes et stort antall ulike fiksasjonsmetoder for hamstring graft er det noen metoder som dominerer. Valg av fiksasjonsmetode både i femur og tibia ser ut til å ha signifikant betydning for risiko for revisjon.