Smith & Nephew Artroskopistipendium 2015

Smith & Nephew Artroskopistipendium er også i år på kr 40 000,-. Søknadsfrist 5. januar 2015.

Statutter for 
Smith & Nephew Artroskopistipendium


1. Stipendiets navn: Smith & Nephew Artroskopistipendium.

2. Stipendiet er på kr 40 000,- og utdeles en gang årlig i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings årsmøte.

3. Stipendiet kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.

4. Stipendiet gis som støtte til igangsatt forskningsarbeid, kliniske studier eller annet relevant arbeid til utvikling av faget.

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk Artroskopiforening. Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av gangen.

7. Stipendiatene skal i ettertid gi en skriftlig redegjørelse til stipendstyret for bruken av midlene.

8. Statuttene kan endres etter etter avtale mellom styret i Norsk Artroskopiforening og Smith & Nephew A/S.

Søknad skal innsendes  til stipendstyret
 i word/pdf-format som vedlegg til e-post.

disi@lds.no