Jan Harald Røtterud forsvarte fredag 6. mars 2015 sin avhandling for graden ph.d.

Jan Harald Røtterud forsvarte fredag 6. mars 2015 sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees – Incidence, risk, prognosis and treatment.

I bedømmelseskomitéen satt Professor Jón Karlsson, Avdeling för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset (Göteborg), Overlege Jonas Meling Fevang, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Komitéleder var Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo og disputasleder var Professor Tom Øresland, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Skade av kneets fremre korsbånd kombinert med skade på leddbrusken leder ofte til dårlig knefunksjon. Hyppigst rammes yngre idrett- og arbeidsaktive individer. Optimal behandling vil gi bedret livskvalitet for pasientene og reduserte kostnader for samfunnet.

Røtterud og medarbeidere benyttet data fra de nasjonale korsbåndsregistrene i Norge og Sverige og analyserte opplysninger fra oppimot 16000 pasienter med fremre korsbåndskade. Dette er et av de største pasientmaterialene som er undersøkt innenfor feltet.

I sine arbeider har Røtterud og medarbeidere vist at pasienter med fremre korsbåndskade og bruskskade anga at de hadde dårligere knefunksjon 2 år etter korsbåndsoperasjon enn pasienter uten ledsagende bruskskade. Bruskskaden ble ikke behandlet kirurgisk hos omlag halvparten av pasientene, mens de resterende i hovedsak ble behandlet med kirurgisk opprensking (debridement) eller syling (mikrofraktur). Opprensking ga ingen effekt og syling ga dårligere resultat enn ingen behandling. Resultatene indikerer at man bør være svært restriktiv med syling av disse bruskskadene. Videre fant Røtterud og medarbeidere at menn generelt og mannlige håndballspillere især er mer utsatt for disse kombinerte skadene.

Professor Asbjørn Årøen har vært hovedveileder for Jan Harald Røtterud, med professor Lars Engebretsen og professor Finn P. Reinholt som biveiledere.

 

Artroskopiforeningen gratulerer!