Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening § 6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet. Styret foreslår i år revisjon av lovene.

Styret foreslår revisjon av lovene for å sikre kontinuitet i styret slik at det er 2 eller 3 av medlemmene som er på valg hvert år. I tillegg foreslår vi enkel revisjon av teksten. Tekst som er skrevet med fet skrift blir foreslått tilført lovene, tekst som er skrevet med kursiv skrift blir foreslått fjernet.

 

6. januar 2016

Sigbjørn Dimmen

Leder Norsk Artroskopiforening

 

Godkjent ved generalforsamlingen 28.10.92 Endret ved generalforsamlingen 28.10.94

§ 1

Foreningens navn er: Norsk Artroskopiforening (NAf)

Norwegian Arthroscopy Association (NAA).

§ 2

Foreningens målsetning er:

a. å fremme faglig forsvarlig utvikling av artroskopi og artroskopisk kirurgi,

b. å ivareta fagets plass i det medisinske miljø,

c. å fremme utdanning i artroskopi og artroskopisk kirurgi,

d. å koordinere og støtte forskningsaktiviteten i Norge relatert til artroskopi og artroskopisk kirurgi,

e. å ivareta kontakt med det internasjonale artroskopiske miljø.

§ 3

Som medlemmer kan opptas godkjente spesialister og leger som er i utdannelsesstillinger i ortopedisk kirurgi. Andre leger som kan dokumentere at de har vesentlig arbeidsvirksomhet innen denne delen av kirurgien kan også opptas.

Søknad om opptagelse som medlem sendes til styret i Norsk Artroskopi~ forening via innmeldingsskjema på foreningens hjemmeside www.artroskopi.no.

Søknaden fremlegges på det første styremøte som avgjør med simpelt flertall om søkeren skal opptas eller ikke. 

Styret i Norsk Artroskopiforening kan avvise søkeren fra medlemsskap hvis opptakskriteriene ikke er oppfylt.

Som æresmedlemmer kan velges personer som har ytet artroskopisk kirurgi store tjenester. Forslag må være sendt styret senest 6 – seks – uker før generalforsamlingen. Æresmedlemmer velges ved simpelt flertall på generalforsamlingen.

§4

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær/kasserer og to styremedlemmer, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styret velges av generalforsamlingen for 2 – to – år, og kan gjenvelges 1 – en – gang i samme stilling. Dersom man kommer i en situasjon der det ikke er 2 eller 3 medlemmer av styret som er på valg, skal et av styrets medlemmer velges for 3 år for å sikre en best mulig kontinuitet i styret.

Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite på to medlemmer, som ovenfor generalforsamlingen avgir forslag til medlemmer til styret og andre pålagte verv.

Tillitsverv i Norsk Artroskopiforening opphører ved oppnådd pensjonsalder.

§ 5

Årsmøtet med generalforsamling holdes etter vedtak på foregående årsmøte. Møtet kunngjøres med foreløpig program minst 4 – fire – uker før møtet.

§ 6

Forslag til lovendringer og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene 4 -fire – uker før årsmøtet.

§ 7

Foreningens utgifter dekkes ved årskontingent som betales forskuddsvis. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen på årsmøtet.

§ 8

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter purring de 2 – to – siste år strykes som medlemmer. Det utsendes kun 1 – en – purring. Utestående kontingent må betales før nytt opptak.

§ 9

Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall på 1 – en generalforsamling. Eventuelt gjenstående midler ved oppløsningen tilfaller Norsk Ortopedisk Forening.

§ 10

Forandringer av disse lover krever 2/3 flertall ved generalforsamlingen.