Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2020

Her finner du Artroskopiforeningens årsberetning for 2020.

Styrets sammensetning:

Leder:                         Mette Andersen (gjenvalgt 2020)

Nestleder:                   Bjørn Gunnar Kristiansen (gjenvalgt 2019, ny rolle 2020)

Kasserer:                     Sverre Løken (valgt 2019, ny rolle 2020)

Sekretær:                    Cathrine Aga (valgt 2020)

Styremedlem:             Eivind Inderhaug (valgt 2019)

 

Valgkomitè: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen

Stipendkommitè: Stig Heir og Håvard Visnes

 

Norsk Artroskopiforening har 120 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Antallet betalende medlemmer er noe lavere. Pga. pandemien har foreningens aktivitet det siste år vært endret da kurs og kongresser er flyttet eller omgjort til webinar. Flere av foreningens medlemmer hadde fått akseptert abstrakt til ESSKA 2020 som pga. pandemien holdes som webinar i mai 2021.

 

Styrets virksomhet

Det ble i løpet av året holdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell 31.januar – 2. februar ble det holdt 2 styremøter. Videre ble det holdt web-baserte styremøte 23. april og 21. oktober. Utover dette foregår planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via e-post og telefon.

 

Generalforsamling 2020

Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt lørdag 01.02.20. Årsberetningen fra 2019 ble gjennomgått og godkjent. I styret ble Cathrine Aga valgt inn som sekretær. Frode Hellum gikk av som kasserer og Sverre Løken tar over hans rolle. Eivind Inderhaug fortsetter i sin rolle som nettsideansvarlig. Bjørn Gunnar Kristiansen ble valgt som nestleder og Mette Andersen ble gjenvalgt som leder. Håvard Visnes og Stig Heir fortsetter sine roller som stipendkommité og valgkomitéen består av Sigbjørn Dimmen og Randi Hole.

 

Smith&Nephew artroskopistipendium ble tildelt Kristian Warholm for prosjektet HIPARTI som undersøker effekten av kirurgisk behandling for FAIS. I år var det 6 søknader til Arthrex artroskopipris for beste artroskopirelaterte publikasjon i 2019, hvor alle var publisert i tidsskrift med høy impact factor. Flere av studiene har lang oppfølging noe som er svært prisverdig. Temaet for vinnerartikkelen er omdiskutert og den kan påvirke klinisk praksis for ortopeder i Norge men også i verden. Prisen på 30 000,-gikk til Guri Ekås og artikkelen «Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injury». Videre vant Asle Kjellsen Mitek Stipendium for 2020. Han skal besøke Lars Blønd i København for å fordype seg i patellofemoralleddets hemmeligheter. Mitek stipendet var nytt av året og gis etter søknad som støtte til hospitering ved et velrenommert sykehus med bredt tilbud innen artroskopisk kirurgi. Besøket kan også gå til et senter med utvidet forskning innen feltet. Årets LIS-stipend for støtte til reise til ESSKA eller ISAKOS tilfalt (etter trekning blant oppmøte Lis-leger ved Vintermøtet) for andre gang Alexander Tandberg, LIS lege ved Martina Hansen Hospital.

 

Det ble ved generalforsamlingen besluttet at Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2021 også skulle holdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Vi søker om underskuddsgaranti fra Den norske legeforening. Pga. pandemien besluttet styret ved styremøtet 21. oktober å avlyse Vintermøtet og erstatter det med et 2 timers Webinar som arrangeres med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi via ZOOM 04.02.21.

 

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 3 annonsører på hjemmesiden. Foreningens regnskap ble lagt fram og godkjent på generalforsamlingen. Totalt sett underskudd på ca. kr 32 000,-, hvorav underskuddet på vintermøtet utgjør det negative resultatet. Revisjon ved Inge Skråm.

 

Vintermøtet 2020

Vintermøtet 2020, som er foreningens hovedarrangement, ble arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 31. januar -2. februar. Bjørn Gunnar Kristiansen var møteleder. I år var det 53 deltagere. Tema for årets vintermøte var blant annet ACL, bruskskader i kne, «ortobiologi» og bakre skulderinstabilitet. Artroskopiforeningen hadde invitert Kalle Ericsson, Södersjukhuset i Stockholm, som gjesteforeleser. Ericsson var opponent i både Andreas Persson og Cathrine Agas disputaser og begge var invitert som foredragsholdere i år. Artroskopiforeningen inviterer årlig ortopeder som har disputert på artroskopirelaterte tema det siste året til å holde innlegg ved Vintermøtet. Persson ga en reprise av hans prøveforelesning «ACL repair –før, nå og fremtid» og Aga var tildelt tittel «Risikofaktorer og praktiske aspekter ved ACL revisjon. I tillegg holdt Svend Ulstein, som også disputerte i 2019, sin prøveforelesning «Bruk av PROMS som utfallsmål». Under vintermøtet arrangerer Skulder og albue-foreningen et symposium, og i år var temaet: «Posterior shoulder instability». Phillip Moroder fra Charite i Berlin og Felix Dyrna fra Universitetsklinikken i Münster var inviterte gjesteforelesere. Vi fikk bl.a presentert den såkalte «Shoulder pacemaker» for behandling av funksjonell skulderinstabilitet som ga et innblikk i en helt ny tilnærming til et vanskelig klinisk problem. Korsbåndsregisteret hadde under vintermøtet som vanlig sin årlige oppdatering. Det arbeides med utkast til nasjonale retningslinjer for fremre korsbåndskirurgi. Både kontroversielle og mindre kontroversielle temaer rundt korsbåndskirurgien ble nevnt og debattert. Det vil bli sendt ut et utkast til retningslinjer på høring til Artroskopiforeningens medlemmer og deretter vil dette tas opp ved Artroskopiforeningens generalforsamling i 2021.

 

Høstmøtet 2020

Ortopedisk Høstmøte 2020 ble arrangert som webinar. Foreningen arrangerte et symposium med tittel «Kirurgisk behandling av rotatorcuffskader i skulder» med Bjørn Gunnar Kristiansen og Frode Hellum som møteledere. Videre hadde Artroskopiforeningen ansvaret for en frie foredrag sesjon. Cathrine Aga og Eivind Inderhaug var møteledere.  5 abstrakter var sendt inn. Norsk Artroskopiforenings stipend 2020 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Høstmøtet ble tildelt Guri Ekås. Hun og medarbeidere vant med studien: The Relationship Between ACL Deficiency and Posterior Tibial Slope in Skeletally Immature Patients. Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

 

ESSKA Affiliated Societies

Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies. Som et resultat av dette er vi inviterte til å delta med innlegg i symposiet «Affiliated society symposium: Sports injury prevention programs in ESSKA countries», under ESSKA kongressen i 2021 (flyttet fra 2020). I tillegg skal Artroskopiforeningens leder Mette Andersen, som representant for foreningen, være en av moderatorene under symposiet «The role of Women in ESSKA – Reasons for such an initiative, specific goals and future activities» og under et av de frie foredrag sesjonene.

 

Artroskopiforeningen på sosiale medier

Eivind Inderhaug administrerer Artroskopiforeningen hjemmeside (www.artroskopi.no) og facebookside. Der blir det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc. Det er også på hjemmesiden at man kan melde seg på til neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

 

 

Mette Andersen

Leder