Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2021

Her finner du årsberetningen for Naf 2021.

 

Styrets sammensetning:

Leder:                         Mette Andersen

Nestleder:                   Bjørn Gunnar Kristiansen

Kasserer:                     Sverre Løken

Sekretær:                    Cathrine Aga

Styremedlem:             Eivind Inderhaug

 

Valgkomitè: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen

Stipendkomitè: Stig Heir og Håvard Visnes

 

Norsk Artroskopiforening har 120 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale møter, og flere av foreningens medlemmer fikk bl.a. akseptert abstrakt til ESSKA 2020/21 (som pga pandemien ble avholdt i mai 2021). Det var også flere av medlemmene som holdt presentasjoner under symposier og Instructional Course Lectures.

 

Styrets virksomhet

Det ble i løpet av 2021 holdt til sammen 3 styremøter. Utover dette foregikk planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via e-post og telefon.

 

Generalforsamling 2021

Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt digitalt 04.02.21. Årsberetningen ble gjennomgått, og styret ble gjenvalgt (se over). Det ble delt ut 3 stipender ved representanter fra industrien. Stipendkomiteen har bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Smith and Nephews forskningsstipend gikk til Hannah Ugletveit Jahr for AMRI-studien: Artroskopisk behandling av massive rotatorcuffskader med debridement og ballong. Videre ble Arthrex stipend for beste publikasjon tildelt Stein Arve Skjaker for studien «Young men in sports are at highest risk of acromioclavicular joint injuries: a prospecive cohort study» som hadde vært publisert I KSSTA. Til sist ble Mitek reisestipendium tildelt Gilbert Moatshe for å kunne besøke Robert LaPrade i Minnesota for å lære mer om transplantasjon av osteochondrale allograft ved store bruskskader i kneet.

 

Under generalforsamlingen var det en gjennomgang av «Beste kliniske praksis for behandling av primære fremre korsbåndsskader» som er utarbeidet i regi av Nasjonalt Korsbåndsregister og som i forkant av generalforsamlingen hadde vært ute til høring blant foreningens medlemmer og foreningens styre. Formålet med dokumentet er å lage en skisse for ACL kirurgi i Norge for å unngå uønsket variasjon og å veilede til riktig og nasjonalt samstemmig praksis på korsbåndkirurgi. Norsk artroskopiforening vedtok på generalforsamlingen å støtte prosjektet og promoterer det til sine medlemmer.

 

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 3 annonsører på hjemmesiden. Foreningens regnskap ble lagt fram og godkjent på generalforsamlingen. Foreningen hadde i 2020 et samlet overskudd på kr 36 218. Vintermøtet 2020 gikk med ca. 1500 kr i overskudd og derfor ikke behov for underskuddsdekning fra Legeforeningen. Revisjon ved Frode Hellum.

 

Vintermøtet 2021

4. Februar gikk årets Vintermøte av stabelen som et webinar grunnet den pågående pandemien. Trass avstand og mangel på vinterstemning fra «hjemmekontor» var det et rekordstort oppmøte for årets faglige samling. Den faglige delen av webinaret besto av to seanser fokusert på meniskrotskader og «skulder-rariteter». Gilbert Moatshe diskuterte indikasjoner for kirurgi og seleksjon av pasienter mens Agnar Tegnander gikk gjennom tekniske aspekter ved operasjonen. Cathrine Aga snakket videre om resultater etter kirurgi ut fra dagens kunnskap og erfaringer fra Martina Hansens Hospital. En fin økt med flere aktuelle spørsmål og godt engasjement fra tilhørerne.

I den andre seansen ledet Skulder- og albueforeningen oss gjennom et variert program med kjente – og mindre kjente – problemstillinger relatert til skulderen. Anders Bakken snakket om scapula dyskinesi og hvordan dette best adresseres gjennom fysikalsk behandling. Videre tok Sigbjørn Dimmen for seg nerveentrapment i skulderen og behandling av snapping scapula. Stefan Moosmayer illustrerte behandling av kalkskulder ved barbotage og Benjamin Haldorsen runnet av med å snakke om nasjonale retningslinjer for behandling av frossen skulder.

 

Høstmøtet 2021

Ved årets høstmøtet arrangerte foreningen et symposium med tittel «Patellar instability: Diagnostic considerations and decision making in surgical treatment» med Cathrine Aga og Eivind Inderhaug som møteledere. NAF hadde invitert Petri Sillanpää fra Tampere (FI) som gjesteforeleser. Fakultetet for øvrig besto av Christian Øye, Per Arne Waaler, Trine Hysing-Dahl, Asle Kjellsen og Truls Straume-Nesheim. Det var godt oppmøte og gode tilbakemelding på symposiet. Videre var vi ansvarlig for to sesjoner med totalt 18 frie foredrag innen artroskopisk kirurgi. Norsk Artroskopiforenings stipend 2021 for beste artroskopirelaterte foredrag ble tildelt Ann Kristin Hansen og medforfattere for studien ACI vs AMIC – 5-års resultater. Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

 

ESSKA Affiliated Societies

Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies. Som et resultat av dette inviteres foreningen til å bidra med innlegg i ESSKA-Affiliated Societies scientific symposia  

under kongressene som arrangeres hvert 2. år. Foreningen får også nominere abstract til deltagelse i National Society’s best paper award. Naf nominerte i år vinneren av beste artroskopirelaterte abstract under høstmøtet, Ann Kristin Hansen (ACI vs AMIC – 5-års resultater), og hun har fått muligheten til å presentere dette som e-poster under ESSKA 2022.  ESSKA presenterte i deres nyhetsbrev i november 2021 et intervju med Naf’s leder, Mette Andersen.

 

Artroskopiforeningen på sosiale medier

Eivind Inderhaug administrerer Artroskopiforeningen hjemmeside (www.artroskopi.no) og facebookside. Der blir det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc. Det er på hjemmesiden at man kan melde seg på til neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

 

Mette Andersen

Leder