Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening §6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet.

Styret foreslår i år en endring av lovene for bedret kontinuitet i styret og for bedre fordeling av arbeidsoppgaver f eks ved sykdom. 

Tekst i fet skrift foreslås tilført lovene (endringsforslag finnes i paragraf 4).

Lover og vedtekter

Lover for Norsk Artroskopiforening

 

Godkjent ved Generalforsamlingen 28.10.92.

Endret ved Generalforsamlingen 28.10.94 – § 3.

Endret ved Generalforsamlingen 06.02.16 – § 1, 3 og 4.

Endret ved Generalforsamlingen 03.02.18 – § 1

 

 • 1

Foreningens navn er: Norsk Artroskopiforening (NAf)

Norwegian Arthroscopy Association (NAA).

Foreningen er en faggruppe i Norsk ortopedisk forening (Nof) og omfattet av foreningens lover. Våre vedtekter gjelder i tillegg til Nofs lover.

 

 • 2

Foreningens målsetning er:

 1. å fremme faglig forsvarlig utvikling av artroskopi og artroskopisk kirurgi,
 2. å ivareta fagets plass i det medisinske miljø,
 3. å fremme utdanning i artroskopi og artroskopisk kirurgi,
 4. å koordinere og støtte forskningsaktiviteten i Norge relatert til artroskopi og artroskopisk kirurgi,
 5. å ivareta kontakt med det internasjonale artroskopiske miljø.

 

 • 3

Som medlemmer kan opptas godkjente spesialister og leger som er i utdannelsesstillinger i ortopedisk kirurgi. Andre leger som kan dokumentere at de har vesentlig arbeidsvirksomhet innen denne delen av kirurgien kan også opptas.

Søknad om opptagelse som medlem sendes til styret i Norsk Artroskopi~ forening via innmeldingsskjema på foreningens hjemmeside www.artroskopi.no.

Styret i Norsk Artroskopiforening kan avvise søkeren fra medlemsskap hvis opptakskriteriene ikke er oppfylt.

Som æresmedlemmer kan velges personer som har ytet artroskopisk kirurgi store tjenester. Forslag må være sendt styret senest 6 – seks – uker før generalforsamlingen. Æresmedlemmer velges ved simpelt flertall på generalforsamlingen.

 

 • 4

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og et varamedlem. Styret velges av generalforsamlingen for 2 – to – år, og kan gjenvelges 1 – en – gang i samme stilling. Dersom man kommer i en situasjon der det ikke er 2 eller 3 medlemmer av styret som er på valg, skal et av styrets medlemmer velges for 3 år for å sikre en best mulig kontinuitet i styret.

Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite på to medlemmer, som ovenfor generalforsamlingen avgir forslag til medlemmer til styret og andre pålagte verv.

Tillitsverv i Norsk Artroskopiforening opphører ved oppnådd pensjonsalder.

 

 • 5

Årsmøtet med generalforsamling holdes etter vedtak på foregående årsmøte. Møtet kunngjøres med foreløpig program minst 4 – fire – uker før møtet.

 

 • 6

Forslag til lovendringer og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene 4 -fire – uker før årsmøtet.

 

 • 7

Foreningens utgifter dekkes ved årskontingent som betales forskuddsvis. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen på årsmøtet.

 

 • 8

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter purring de 2 – to – siste år strykes som medlemmer. Det utsendes kun 1 – en – purring. Utestående kontingent må betales før nytt opptak.

 

 • 9

Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall på 1 – en generalforsamling. Eventuelt gjenstående midler ved oppløsningen tilfaller Norsk Ortopedisk Forening.

 

 • 10

Forandringer av disse lover krever 2/3 flertall ved generalforsamlingen.