Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2023

Årsberetningen for Norsk Artroskopiforening 2023 er klar.

Styrets sammensetning

Leder:                             Eivind Inderhaug

Nestleder:                     Cathrine Aga

Kasserer:                        Sverre Løken

Sekretær:                      Guri Ranum Ekås

Styremedlem: Christian Owesen

Valgkomité:                   Mette Andersen og Randi Hole

Stipendkomite:             Stig Heir og Eirik Solheim

Norsk Artroskopiforening har 172 medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av foreningens medlemmer deltar aktivt på ulike nasjonale og internasjonale møter. Et eksempel i året som gikk var ISAKOS i Boston. Flere medlemmer presenterte der vitenskapelige arbeider, deltok i symposier og på instructional course lectures.

Styrets virksomhet

Styret avholdt til sammen 4 styremøter i året som gikk. Planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregår ellers via e-post, telefon og i forbindelse med andre naturlige treffpunkter.

Generalforsamling 2023

Foreningens generalforsamling ble avholdt lørdag 4. februar klokken 1800 i forbindelse med Vintermøtet på Gudbrandsgaard Hotell. Årsberetningen ble gjennomgått og regnskapet ble godkjent. Mette Andersen gikk av som leder og gikk derved også ut av styret etter 10 år. Styremedlem Eivind Inderhaug ble valgt som leder for 2 år. Guri Ranum Ekås ble valgt inn som nytt styremedlem. Det ble delt ut 4 stipender under generalforsamlingen. «Smith+Nephew artroskopistipendium» ble tildelt Per Arne Waaler fra Haukeland Universitetssjukehus for sitt prosjekt på patella instabilitetspasienter. Håvard Visnes fra Sørlandet Sykehus fikk «Arthrex Artroskopipris – Beste publikasjon» for sin artikkel om risiko for artrose hos pasienter som har gjennomgått korsbåndsrekonstruksjon. «Mitek Stipendium» ble tildelt Ingerid B. Aasen for besøk hos Professor Pascal Boileu. Til sist ble Rikard Ohlsson trukket ut som vinner av reisestipend for LIS. Denne prisen ble gitt som reisestøtte til en internasjonal kongress relatert til artroskopi i 2023.

Økonomi

Økonomien i Norsk Artroskopiforening er stabilt god. Våre inntekter er hovedsakelig fra 3 trofaste annonsører på hjemmesiden og fra medlemskontingenten. Regnskapet for 2022 ble fremlagt og godkjent på generalforsamlingen. Regnskapet ble godkjent av revisor Frode Hellum. Vintermøtet 2022 ga et overskudd på kr 15 429 og overskuddet i foreningen som helhet var på kr 11 063. Saldo på vintermøtekonto/foreningskonto var hhv kr 169 596 og kr 364 087 per 31.12.22.

Vintermøtet 2023

58 deltagere, hvorav 8 LIS, var påmeldt Vintermøtet. For første gang kunne vi ønske velkommen 4 vinnere av LIS rekrutteringsstipendet. Andreas Persson åpnet, på vegne av Korsbåndregisteret, med en oppdatering om oppgraderinger i det elektroniske datafangstverktøyet. Deretter la Anne Gro Heyn Faleide og Marie Pedersen frem deler av sin prøveforelesning da de begge disputerte for PhD-graden i 2022. I en skuldersesjon foreleste vår danske gjest Klaus Bak om «kasteskulderen» før Jesper Blomquist ga en oppdatering om kirurgisk behandling av skulderinstabilitet. Fredagen ble avsluttet med et reisebrev fra OL i Kina ved Guri Ekås, lege for hopplandslaget.

Duncan Meuffels fra Rotterdam innledet lørdagen med et innlegg om benet morfologi og dets betydning ved fremre korsbåndskirurgi, før han presenterte resultatene fra COMPARE studien. Guri Ekås holdt så et innlegg omkring utfordringene ved behandling av barnekorsbåndsskader før Gilbert Moatshe antydet hva nytt vi kan lære av å bruke machine learning innen ACL-kirurgi. Korsbåndsesjonen ble avsluttet med 2 innlegg om ACL-revisjon ved Søren Vindfeld og Berte Bøe. Videre fortsatte Kristian Warholm og Thomas Ødegaard om hhv kirurgisk og konservativ behandling ved femoroacetabulær impingement. I Skulder- og albueforeningen sitt symposium «Skapuladysfunksjon» var Klaus Bak invitert som gjesteforeleser. Han viste oss skapulas viktige rolle ved skulderlidelser og ga oss senere en gjennomgang av pectoralis minor release. «Shoulder pacemaker» for behandling av bakre skulderinstabilitet ble presentert av fysioterapeut Øystein Skare. Kirsten Lundgreen, Sigbjørn Dimmen og Randi Hole var øvrige foredragsholdere i sesjonen. 

Søndag morgen ga Gilbert Moatshe et innlegg om mediale meniskrotskader. Deretter presenterte Mathias Andersen resultater fra en retrospektiv studie fra Østfold på behandlingen av bakre mediale meniskrotskader og la fram en plan om oppstart av en RCT for sammenligning av konservativ og operativ behandling. Christian Owesen presenterte resultatene fra en studie på samme pasientgruppe operert ved Lovisenberg sykehus. Duncan Meuffels presenterte deretter resultater av STAR studien hvor konservativ og operativ behandling av akutte meniskskader hos yngre mennesker ble sammenlignet. Vi fikk så en gjennomgang av rehabiliteringen etter meniskkirurgi av fysioterapeut Anne Gro Heyn Faleide før Berte Bøe presenterte ESSKA sin konsensus om knenære osteotomier. 

Høstmøtet 2023

Under høstmøtet arrangerte foreningen et symposium med tittelen «New frontiers in ACL surgery» hvor fokus var på siste års utvikling innen korsbåndskirurgien Symposiet ble ledet av Eivind Inderhaug og Guri Ranum Ekås. Den internasjonale gjesten James Robinson snakket om den store britiske studien ACL SSNAP – en pragmatisk studie hvor man har randomisert mellom operativ og non-operativ behandling ved ACL-skader. Han viste oss også hvordan vi nå tenker nytt rundt MCL-skader og kanskje beveger oss mot en differensiert kirurgisk behandling av disse. Flere nye biomekaniske studier har satt dette feltet i bevegelse. Eivind Inderhaug ga en oppdatering på rasjonalet for å bruke lateral tendodese og viste hvordan en Lemaire tenodese kan gjøres på en enkel og rasjonell måte. Marc Strauss ga oss en oversikt over graftvalg i Norge i dag. Anne Gro Heyn Faleide og Håvard Moksnes kastet lys over ulike viktige aspekter ved rehabilitering etter ACL-skader.  Det var et svært godt oppmøte under symposiet med gode spørsmål og stort engasjement.

Foreningen var videre ansvarlig for 2 frie foredrag-sesjoner med 11 frie foredrag innen artroskopisk kirurgi.


Stefan Moosmayer ble vinner av beste artroskopirelaterte foredrag under Høstmøtet 2023 for sin studie «behandling av kalkskulder med UL-veiledet lavage og steroidinjeksjon – en sham-kontrollert studie». Videre ble det i etterkant av møtet trukket 4 vinnere av Artoskopiforeningens rekrutteringsstipend for LIS: Øyvind Bakke (HUS), Khadija Khalid (OUS), Dana Meknas (UNN) og Martin Gustavson (Ringerike). Alle 4 får dekket kursavgift og opphold ved Kvitfjell-møtet 2024.

Affiliated/partner societies og øvrige aktiviteter

Norsk Artroskopiforening er assosiert med ESSKA (såkalt affiliated society). Dette innebærer at alle våre medlemmer får rabatt i forbindelse med påmelding til ESSKA-konferansen og at vi inviteres til å delta i ulike affiliated societies symposier ved konferansene. Vi får også anledning til å nominere foredrag til National Society´s Best Paper Award.

Foreningen er også partner society av Video Journal of Sports Medisine (VJSM). Dette innebærer at våre medlemmer får 33% rabatt ved publikasjoner gjennom denne kanalen.

NAF bidrar også vært år med flere innlegg i Ortopedposten (NOP). I juni-nummeret skrev Guri Ranum Ekås et reisebrev fra sitt travelling fellowship til USA. Videre bidro vi med et referat fra Høstmøtesymposiet i desemberutgaven av samme tidsskrift.

Artroskopiforeningen online/på sosiale medier

Foreningen bruker Facebook-siden til å dele stoff som er kan være av interesse for medlemmer og andre kan ønske å vite som rører seg i det norske artroskopimiljøet. Det blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, publikasjoner mm. Hjemmesiden (www.artroskopiforeningen.no) inneholder generell informasjon om NAF og styret. Den brukes for å reklamere for våre trofaste annonsører – og som en portal for påmelding til Vintermøtet.