Stipender

Norsk Artroskopiforenings LIS-Stipend

Under Generalforsamlingen som holdes årlig under Artroskopisk Vintermøte, vil det bli trukket ut en vinner av Norsk Artroskopiforenings LIS-Stipend.

Reisestipendet på kr 15 000,- skal brukes til ESSKA/ISAKOS/SECEC kongressen samme år. Vinneren bestemmes ved loddtrekning blant leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren MÅ være medlem av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen Ortopedisk Kirurgi.

Han/hun må avgi rapport/reisebrev til Norsk Artroskopiforening som publiseres på foreningens hjemmeside.


Norsk Artroskopiforenings stipend til beste foredrag ved Ortopedisk Høstmøte

Norsk Artroskopiforening gir stipend til beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte. Stipendet er på kr 10000,-

Alle artroskopirelaterte abstracts som blir sendt inn til Ortopedisk Høstmøte blir vurdert av Artroskopiforeningens Stipendkomité. Stipendkomitéen utroper en vinner etter at alle har presentert sitt frie foredrag.

Stipendiaten MÅ være medlem av Norsk Artroskopiforening og spesialist i Ortopedisk Kirurgi eller utdanningskandidat innen Ortopedisk Kirurgi. Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening. Frist for innsendelse av abstract er 31. august hvert år. Mer informasjon om innsendelse av abstract finnes på høstmøtesidene.


Artroskopiforeningens Rekrutteringsstipend innen Artroskopisk kirurgi for Leger i Spesialisering i Ortopedisk kirurgi

Artroskopiforeningen vil dele ut 4 reisestipend til Artroskopisk Vintermøte som arrangeres årlig på Kvitfjell. Reisestipendet vil dekke kursavgift og hotellopphold på Kvitfjell for hele oppholdet (fredag-søndag, ledsager dekkes ikke). Søkere må være leger under spesialisering i ortopedisk kirurgi (inkl. konstituerte overleger som ikke er ferdig spesialister).

Søkere kan melde sin interesse ved å skrive seg på listen som gjøres tilgjengelig under Artroskopiforeningens symposium under Ortopedisk Høstmøte. Stipendene deles ut etter loddtrekning blant søkere og vil bli annonsert på Artroskopiforeningens nettside fredagen i høstmøteuken.

Om en ikke har mulighet for å skrive seg på listen kan en søke ved å melde sin interesse på mail til post@artroskopi.no i løpet av onsdagen og torsdagen i Høstmøteuken (Merk: Stipendsøknad Kvitfjell). Mailer som kommer før eller etter disse datoene blir ikke vurdert.

Smith and Nephew Artroskopistipend

Statutter for Smith and Nephew Artroskopistipendium

1. Stipendiets navn: Smith & Nephew Artroskopistipendium.

2. Stipendiet er på kr 40 000,- og utdeles en gang årlig i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings årsmøte.

3. Stipendiet kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.

4. Stipendiet gis som støtte til igangsatt forskningsarbeid, kliniske studier eller annet relevant arbeid til utvikling av faget.

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk Artroskopiforening. Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av gangen.

7. Stipendiatene skal i ettertid gi en skriftlig redegjørelse til stipendstyret for bruken av midlene.

8. Statuttene kan endres etter etter avtale mellom styret i Norsk Artroskopiforening og Smith & Nephew A/S.

Søknad skal innsendes  til stipendstyret i word/pdf-format som vedlegg til e-post:

eivind.inderhaug@gmail.com

Frist 1. Januar hvert år.


Arthrex Artroskopipris – Beste publikasjon

Statutter for Arthrex Artroskopipris
  1. Prisens navn: «Arthrex artroskopipris – Beste publikasjon»
  2. Prisen er på kr 30 000,- og utdeles en gang årlig i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings generalforsamling.
  3. Prisen kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
  4. Prisen gis til hovedforfatter av beste publiserte artroskopirelaterte artikkel i foregående kalenderår. Stipendstyret vurderer søknadene utfra følgende kriterier: relevans, originalitet, metodologi og arbeidsmengde.
  5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av prisen. Utlysing skjer på nettsiden www.artroskopi.no og i Norsk ortopedpost.
  6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk Artroskopiforening. Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av gangen. Vinneren annonseres under Artroskopiforeningens vintermøte i januar/februar.
  7. Prisvinner skal i ettertid gi en skriftlig redegjørelse til stipendstyret for bruken av midlene. Midlene skal brukes til vitenskapelig relaterte aktiviteter.
  8. Statuettene kan endres etter avtale mellom styret i Norsk Artroskopiforening og Arthrex, men Arthrex skal ikke under noen omstendigheter ha innflytelse på valg av artroskopisk fagområde, eller hvilke medlemmer som søker og tildeles stipendet.

Søknad skal sendes til stipendstyret i word/pdf-format som vedlegg til e-post til:  eivind.inderhaug@gmail.com

Søknadsfrist 1. Januar hvert år.


 Statutter for Ortomedic Artroskopistipend 

– Mitek Stipendium 

1. Stipendiets navn: Mitek Stipendium 

2. Stipendiet er på kr 30. 000,- og utdeles en gang årlig i forbindelse med Norsk Atroskopiforenings årsmøte 

3. Stipendiet kan tildeles medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad 

Stipendiet gis som støtte til hospitering ved et velrenommert sykehus med bredt tilbud innen artroskopisk kirurgi. Besøket kan også gå til et senter med utvidet forskning innen feltet 

4. Stipendet skal brukes til å dekke utgifter etter nøktern standard og til dekning av ev. «visiting surgeon fees». Stipendstyret vurderer søknadene utfra følgende kriterier: 

– Være under utdanning i – eller spesialist i ortopedisk kirurgi i Norge 

– Snakker flytende engelsk 

– Være tilgjengelig for den aktuelle tidsperioden 

– Ikke hatt samme stipend tidligere 

– Være medlem av Norsk Artroskopiforening 

– Presentere mål for hospiteringen og plan for faglig innhold, og hvilken kirurg man skal følge 

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysning av stipendiet. Utlysning skjer på nettsiden www.artroskopi.no og i Norsk Ortopedpost 

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i Norsk Artroskopiforening. Medlemmene oppnevnes for 2 år om gangen. Ortomedic oppnevner en sekretær som drifter stipendiet, men som ikke deltar i valg av kandidater 

Den valgte kandidaten annonseres under Artroskopiforeningens vintermøte i januar/ februar 

7. Kandidaten til stipendiet skal i ettertid skrive et utfyllende reisebrev som publiseres på Artroskopiforeningens hjemmeside og på Facebook, samt bli trykket i Ortomedia, nyhetsbladet fra Ortomedic 

8. Statuttene kan endres etter avtale mellom styret i Norsk Artroskopiforening og Ortomedic, men Ortomedic skal ikke under noen omstendigheter ha innflytelse på valg av hvilke medlemmer som søker og som tildeles stipendiet 

9. Det tas forbehold om at stipendet ikke deles ut dersom Stipendstyret ikke finner kvalifiserte kandidater blant søkerne 

10. Søker må selv innhente godkjenning fra sin arbeidsgiver 

Det må legges ved CV som inneholder: 

– Hovedinteressefelt inne artroskopisk kirurg, og eventuell forskning innen artroskopisk kirurgi 

– Publikasjoner 

– Presentasjoner på nasjonale og internasjonale kongresser 

– Antall år i utdanning, akademisk stilling eller hvor mange år som ferdig spesialist 

Søknad skal sendes til stipendstyret i word/pdf-format som vedlegg til e-post til:  eivind.inderhaug@gmail.com

Søknadsfrist 1. Januar hvert år.


Stipendvinnere